Yenilik Üzerine Kuramsal, Sektörel ve Güncel Tartışmalar Çalıştayı

Niceliksel Değişimden Yapısal Dönüşüme: Yenilikçi Girişimcinin Türkiye Analizi başlıklı proje, temelde yenilikçi faaliyetlerin altında yatan nedenler arasında girişimcinin rolünü analiz etmeyi hedeflemektedir. Günümüzde yenilik kavramı ve tanımı üzerinde tam bir görüş birliği sağlanamamış olsa da bu aktivitelerin firma başarısı, piyasa yapısı, bölgesel ve makroekonomik büyüme ve kalkınma üzerinde önemli ve pozitif etkilerinin olduğu genel kabul görmektedir. Bu çerçevede proje sonuçlarının paylaşılacağı çalıştay kapsamında yenilik kavramı kuramsal ve sektörel bazda derinlemesine tartışılacak ve somut politika önerileri ortaya konacaktır.